Obec Košický Klečenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Voľba hlavného kontrolóra

 15.10.2019

Obecné zastupiteľstvo Obce Košický Klečenov v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v platnom znení

vyhlasuje

voľbu hlavného kontrolóra Obce Košický Klečenov

ktorá sa uskutoční na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Košickom Klečenove

dňa 25.11.2019 o 18:00

na obecnom úrade v Košickom Klečenove.

Požiadavky na uchádzača pre účasť vo  voľbe:

  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
  • nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 zb
  • bezúhonnosť

Ďalšie predpoklady úspešného uchádzača:

 - znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

 - výhodou ekonomické vzdelanie

 - prax na pozicií hlavného kontrolóra min. 2 roky

 -  štandardné počítačové znalosti

 - flexibilita

 - zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť

Náležitosti prihlášky, ktorá sa doručí poštou alebo osobne  najneskôr  11.11.2019 do 16:00 na adresu: Obecný úrad, Košický Klečenov 9, 04445, v zalepenej obálke

s označením „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ !“

Náležitosti prihlášky:

-  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj

- údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní doložený úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom vzdelaní

- profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a praxe s dôrazom na prax vo verejnej správe

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- čestné prehlásenie o nezlučiteľnosť funkcie uvedenú §18a ods. 2 zákona

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra:

  • pracovný pomer bude 0,05 úväzku základného pracovného času
  • funkčné obdobie začne  26.11.2019 na dobu v trvaní 6 rokov

Priebeh voľby hlavného kontrolóra:

  • voľba hlavného kontrolóra prebehne tajným hlasovaním v zmysle §18a, odst. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • na voľbu budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky určené zákonom

      

    ...................................

         Ing. Michal Kmec

            starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 15.10.2019

Zvesené na úradnej tabuli dňa: