Obec Košický Klečenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zápis detí do MŠ Košický Klečenov

 28.04.2021

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Košický Klečenov na

školský rok 2021/2022

Termín podávania žiadostí: od 1.mája 2021 do 31.mája 2021

Na školský rok 2021/2022 sa z dôvodu obmedzenej kapacity MŠ košický Klečenov deti prijímajú len k 1.septembru 2021.

Upozorňujeme rodičov, ktorých deti v minulom školskom roku neboli prijaté do MŠ

Košický Klečenov, že v prípade záujmu navštevovať MŠ Košický Klečenov v školskom roku 2021/2022 musia podať novú žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Podmienky prijímania:

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Košický Klečenov je limitované kapacitnými možnosťami materskej školy v nadväznosti na ustanovenie § 28 ods. 9 a 10 školského zákona.

Na predprimárne vzdelávanie:

 • sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,
 • deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní (s odloženým začiatkom

plnenia povinnej školskej dochádzky)

 • deti, ktoré dovŕšili k 31.8. vek 3 roky

Spôsob podania žiadosti:

Elektronicky – na stránke emailovej adrese : ms.kosickyklecenov@atlas.sk

(Žiadosť sa dá vyzdvihnúť aj v tlačenej forme v MŠ Košický Klečenov, alebo stiahnuť zo stránky obce Košický Klečenov)

Po vyplnení je potrebné žiadosť:

 • vytlačiť – elektronická žiadosť
 • potvrdiť lekárom – zdravotnú spôsobilosť dieťaťa a údaj o povinnom očkovaní (bez

tohto potvrdenia žiadosť nebude akceptovaná)

 • v prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží

rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast

 • podpísať oboma zákonnými zástupcami

Spôsob doručenia žiadosti:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Originál žiadosť (podpísaná) musí byť doručená v termíne od 1.mája 2021 do 31.mája 2021.

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:

 • osobne
 • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy
 •  e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť

aj prostredníctvom:

 • elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy1) alebo
 • elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým

podpisom.2)

Adresa MŠ:

Materská škola Košický Klečenov

Košický Klečenov 118

044 45 Košice – okolie

Email: ms.kosickyklecenov@atlas.sk

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude vydané do 15. júna 2021


1