Obec Košický Klečenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Pozvánka na OZ 16.11.2022

 10.11.2022

Podľa ustanovenia § 13 ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košickom Klečenove
dňa 16.11.2022 (streda) o 18,30 h
na Obecnom úrade v Košickom Klečenove
PROGRAM
rokovania zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Košickom Klečenove
dňa 16. novembra 2022
Program zasadnutia:
 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu odovzdanie osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného zastupiteľstva odovzdanie osvedčení o zvolení poslancom novozvoleného zastupiteľstva.
 6. Príhovor starostu obce.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia zastupiteľstva.
 8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 9. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov.
 10. Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva v súlade so znením § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 11. Určenie platu starostu.
 12. Vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky starostu obce z volebného obdobia 2018-2022.
 13. Menovanie zástupcu starostu podľa §13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
 14. Schválenie predaja pozemkov – P.Dzuro ml., Ladislav Lörinc, A.Henkeľ
 15. Rozpočtové opatrenie č.1
 16. Diskusia.
 17. Záver.
V Košickom Klečenove dňa 09.11.2022

1 2 3