Obec Košický Klečenov rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zámer o predaji obecného pozemku

 02.07.2020

Vec:  Zámer o predaji obecného pozemku

          Obec Košický Klečenov OZNAMUJE, že UZNESENÍM č.24/2020 - schválilo odpredaj obecného pozemku manželom: Bartschovi Jaroslavovi, Bartschovej Erike rod. Ružičková, bytom Nový Salaš 42, 044 17 p. Slanec, vo výške 5,50 € za m², t.j. 195 m² x 5,50 € spolu: 1 072,50 € slovom: jedentisícsedemdesiatdva 0,50 €.

Nehnuteľnosť vedená na LV č. 161, parcela č. 331/5, druh pozemku: záhrady o výmere 195 m², parcela registra C, katastrálne územie Košický Klečenov vo výlučnom vlastníctve Obce Košický Klečenov. Predaj bude realizovaný v zmysle zákona o majetku obcí číslo 138/1991 Zb. §9a odsek 8 písmeno e) spôsobom hodným osobitného zreteľa.

Zdôvodnenie: Pozemok je dlhodobo neudržiavaný a obec nemá v pláne uvedený pozemok v budúcnosti využívať. Tvorí priľahlú parcelu k nehnuteľnosti vo vlastníctve nadobúdateľa.

          

                                                                                                                              Ing. Michal Kmec

                                                                                                                                  starosta obce