SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Ochrana osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov občanov obce, resp. dotknutých osôb

v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov („GDPR“)

Prevádzkovateľ: Obec Košický Klečenov; https://www.kosickyklecenov.sk/
sídlo: Košický Klečenov 9, 04445 Bidovce
IČO: 00324370    DIČ: 2021244819, neplatca DPH
zapísaný:zo dňa 01.07.1973
štatutár: Ing. Michal Kmec – starosta, podatelna@kosickyklecenov.sk
(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Ako prevádzkovateľ informačných systémov obce, vydávame nasledovné pravidlá:

1.Za dotknutú osobu sa považuje každý, koho osobné údaje sa spracúvajú: občan obce, rodič dieťaťa, zákonný zástupca, návštevník, žiadateľ, účastník podujatia, volajúci, užívateľ webstránok.

2.Každá dotknutá osoba, ktorá sa pohybuje v priestore katastra obce, v priestore obecného úradu, či v objektoch, ktoré prevádzkuje obec, telefonuje, je spomenutá v obecnom rozhlase, v obecných novinách a/alebo si prezerá webové stránky obce, prechádza cez obec, je účastník podujatia organizované Prevádzkovateľom, sa považuje za dotknutú osobu a tým prejavuje svoj dobrovoľný SÚHLAS Prevádzkovateľovi a/alebo Prevádzkovateľ má oprávnený záujem so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb.

3.Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle platných zákonov má Prevádzkovateľ oprávnený záujem zbierať, vyžadovať a spracúvať osobné údaje a plniť tak svoju funkciu.

4.Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečenia realizácie a plnenia povinností prevádzkovateľa, ako aj na ďalšie účely nevyhnutné na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, vo verejnom záujme podľa osobitných predpisov, na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov a na základe súhlasu dotknutej osoby. Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktorý vyplýva z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

5.Prevádzkovateľ monitoruje verejné priestory alebo počas organizovania kultúrnych a športových podujatí na účely ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, alebo ochrany majetku alebo zdravia označené nasledovne:

6. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje neposkytne tretím osobám bez zmluvného vzťahu na ďalšie spracúvanie, sprostredkovanie, marketingové účely a neplánuje ich prenášať do tretích krajín. 

7.Osobné údaje sú uchovávané bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou. Prístup k Vašim osobným údajom majú v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa iba Oprávnené a osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov.

8. Dotknuté osoby, týmto berú na vedomie, že ich osobné údaje budú Prevádzkovateľ, zamestnanci, Oprávnené osoby a tretie strany chrániť pred zneužitím, budú zachovávať mlčanlivosť a spracúvať v oprávnenom záujme, na zákonmi stanovenú dobu nasledovne:

  • kamerový záznam min. 14 dní,
  • žiadosti podané písomne alebo elektronicky, min. 30 dní,
  • pre účely evidencie v informačných systémoch min. 1 rok, až do ukončenia doby ich oprávneného spracúvania alebo do zmazania.

9.Na realizáciu niektorých úkonov vyplývajúcich zo zákonných povinností prevádzkovateľa je poskytnutie osobných údajov zákonnou povinnosťou dotknutej osoby a toto poskytnutie osobných údajov je tiež nevyhnutné pre uzatvorenie zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zákonných povinností alebo na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov, nebude prevádzkovateľ schopný plniť svoje zákonné povinnosti alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok ukončenie alebo nerealizáciu úkonov vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných predpisov.

10. Práva dotknutej osoby:

I.    Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a na Vašu žiadosť Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

II.    Právo na opravu osobných údajov

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak sa domnievate, že údaje, ktorými disponujeme sú neúplné, nepresné alebo neaktuálne. 

III.    Právo na vymazanie osobných údajov – tzv. právo na „zabudnutie“

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracúvané. Právo na zabudnutie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov v zmysle príslušných zákonov.

IV.    Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Napríklad v prípade ak napadnete správnosť Vašich osobných údajov, obmedzíme spracúvanie osobných údajov po dobu umožňujúcu overiť správnosť osobných údajov.

V.    Právo na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcovi

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.

VI.    Právo na prenosnosť údajov

Máte právo požiadať, aby sme Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi (inej tretej osobe podľa Vášho výberu) za splnenie zákonných podmienok. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. 

VII.    Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré spracúvane pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. V prípade ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený záujem na spracúvanie, v prípade podanie námietky Vaše osobné údaje nebudeme ďalej spracúvať.

VIII.    Právo súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním

Máte právo, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú. 

IX.    Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

V prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvanie osobných údajov, ktoré sme spracúvali na jeho základe.

11.  Prevádzkovateľ plánuje zverejniť ľubovoľné fotografie, či video z podujatí na svojich webstránkach, soc.sietí, v printových správach, v televízii a verejnej nástenke iba pre účely všeobecnej prezentácie. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu a práva dotknutých osôb budú zachované.

12. Vaše práva si môžete uplatniť prostredníctvom ŽIADOSTI dotknutej osoby podanej najprv prevádzkovateľovi (VZOR v Prílohe) a to písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej e-mailovej adresy alebo osobne ústnou formou do zápisnice. 

Zo žiadosti musí byť zrejmé kto si právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy, podpis žiadateľa; pričom sa vyhotoví jedna kópia žiadosti/zápisnice pre dotknutú osobu. 

13. Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada ZODPOVEDNÁ OSOBA, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.
E-mail: podatelna@kosickyklecenov.sk. Korešpondenčná adresa: Obecný úrad Košický Klečenov 9,  04445 Bidovce.

14. Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/staznosti-podla-zakona-o-staznostiach, tel. číslo +421/2/32313214; e-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk. Úrad informuje dotknutú osobu v primeranej lehote o stave vybavenia sťažnosti a o výsledku prešetrenia sťažnosti.

15.Úplné znenie zákona č. 18/2018, Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2018/18/ZZ_2018_18_20180525.pdf
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/legislativa

16. Pravidlá spracúvania osobných údajov sú súčasťou internej Smernice GDPR, ktorou sa Prevádzkovateľ riadi a je záväzná pre zúčastnené strany.

17. Tieto pravidlá sú platné a účinné dňom zverejnenia 11.10.2023
  
Príloha:
Žiadosť dotknutej osoby na stiahnutie - PDF