SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 29)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/2024 NATUR-PACK a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci. Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
4/2024 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za podmienok Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Mesto Trebišov
75 €
44/2024 Odber a laboratórna analýza vzorky vody z vlastného vodného zdroja pre Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9 (odberné miesto: materská škola) Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
258.80 €
3/2024 Prenajímateľ sa touto zmluvou zaväzuje prenechať nájomcovi na dočasné užívanie traktor ZETOR Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Obec Svinica
0 €
2/2024 1. Predmetom tejto zmluvy je výkon prác a služieb traktorom Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Slávka Dolgošová
10 €
1/2024 Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení nasledovných ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi. Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: FÚRA s.r.o.
1.80 €
14/2023 Predmetom zmluvy je vykonanie štatutárneho auditu: Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Ing Dáša Polončáková - TriS-Pol
480 €
13/2023 Dodávka elektriny Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
247.45 €
12/2023 Odber a laboratórna analýza vzorky vody z vlastného vodného zdroja pre Obec Košický Klečenov, Košický Klečenov 9 (odberné miesto: materská škola) 2 x v rozsahu minimálnej analýzy. Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
258.80 €
11/2023 Zhotovenie web stránky Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
10/2023 Merač rýchlosti Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Nadácia Allianz
2 000 €
9/2023 zber použitého šatstva Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: MMPR, s.r.o.
15 €
8/2023 Zmluva sa týka Programov:  WinCITY Evidencia obyvateľov © jedna licencia  WinCITY Dane © jedna licencia  WinCITY Odpady © jedna licencia  WinCITY Registratúra © jedna licencia (5 používat Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
378 €
7/2023 Predmetom tejto zmluvy (ďalej len „Zmluva“) o poskytnutí aplikačného programu WinCITY Integračné rozhranie ÚPVS-OVM Registratúra © (IR ÚPVS Registratúra © ) Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
216 €
6/2023 Predmetom tejto zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“) je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) dotknutých fyzických osôb za podmienok a v rozs Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: TOPSET Solutions s. r. o.
0 €
5/2023 Kúpna zmluva Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Peter Dzuro
900 €
4/2023 Kúpna zmluva Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Andrej Henkeľ
645.50 €
3/2023 Kúpna zmluva Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: Ladislav Lörinc
726 €
12/2022 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu Poskytovateľa: Obec Košický Klečenov v sume 25,00 € (slovom: dvadsaťpäť eur), ktorú poskytne Poskytovateľ Prijímateľovi na záujmové vzdeláva Odb.: Súkromné centrum voľného času, Beniakovce 44
Dod.: Obec Košický Klečenov
25 €
2/2023 Úprava základnej zmluvy Odb.: Obec Košický Klečenov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk